Đội ngũ chuyên gia

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since

THẦY LÊ ĐĂNG NINH

Founder
Kinh nghiệm
 • Trưởng Bộ phận Đào Tạo & Phát triển Học sinh trường THCS & THPT Đinh Thiện Lý
 • Chuyên viên Nghiên cứu và Phát triển kiêm
 • Trợ lý Điều hành tại Hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ (VUS)
 • Trưởng phòng Đào tạo tại Trường Đào tạo Việt Mỹ,
 • Trưởng phòng Điều hành tại trường Trung Học Á Châu
Học vấn
 • Thạc sĩ ngành Lãnh đạo Giáo dục – Đại học Cumbria, Anh
 • Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh – Đại học Victoria, Úc
 • Cử nhân Quốc tế học – Đại học Quốc gia, Việt Nam
 • Cử nhân Giảng dạy tiếng Anh – Đại học Cần Thơ, Việt Nam

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since

THẦY LÊ ĐĂNG NINH

Founder
Kinh nghiệm
 • Trưởng Bộ phận Đào Tạo & Phát triển Học sinh trường THCS & THPT Đinh Thiện Lý
 • Chuyên viên Nghiên cứu và Phát triển kiêm
 • Trợ lý Điều hành tại Hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ (VUS)
 • Trưởng phòng Đào tạo tại Trường Đào tạo Việt Mỹ,
 • Trưởng phòng Điều hành tại trường Trung Học Á Châu
Học vấn
 • Thạc sĩ ngành Lãnh đạo Giáo dục – Đại học Cumbria, Anh
 • Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh – Đại học Victoria, Úc
 • Cử nhân Quốc tế học – Đại học Quốc gia, Việt Nam
 • Cử nhân Giảng dạy tiếng Anh – Đại học Cần Thơ, Việt Nam

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since

THẦY LÊ ĐĂNG NINH

Founder
Kinh nghiệm
 • Trưởng Bộ phận Đào Tạo & Phát triển Học sinh trường THCS & THPT Đinh Thiện Lý
 • Chuyên viên Nghiên cứu và Phát triển kiêm
 • Trợ lý Điều hành tại Hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ (VUS)
 • Trưởng phòng Đào tạo tại Trường Đào tạo Việt Mỹ,
 • Trưởng phòng Điều hành tại trường Trung Học Á Châu
Học vấn
 • Thạc sĩ ngành Lãnh đạo Giáo dục – Đại học Cumbria, Anh
 • Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh – Đại học Victoria, Úc
 • Cử nhân Quốc tế học – Đại học Quốc gia, Việt Nam
 • Cử nhân Giảng dạy tiếng Anh – Đại học Cần Thơ, Việt Nam